Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία Εταιρείας : SUGARFISH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. : 801033215
Αρ. ΓΕΜΗ : 147444007000

Στοιχεία Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. 103181325
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Κατηγορία Σχέσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Είδος Σχέσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

Στοιχεία ΜΕΛΩΝ
Α.Φ.Μ. 103181325
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής 25%
Α.Φ.Μ. 101065590
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΣΟΣ
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής 25%
Α.Φ.Μ. 137900885
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής 50%